这些左轮手枪你喜欢哪个?

,--^----------,--------,-----,-------^--,

| ||||||||| `--------' | O

`+---------------------------^----------|

`\_,-------, _________________________|

/ XXXXXX /`| /

/ XXXXXX / `\ /

/ XXXXXX /\______(

/ XXXXXX /

/ XXXXXX /

(________(

`------'