中国航母南海服役 越南网民怒吼踏平北京

地铁人生 收藏 119 87933
导读: 越南网友:中国航母将赴南海巡逻,让人大跌眼镜 09-03-2012 11:58 AM Quan ??i Trung Qu?c ti?t l? y ??nh ??a con tàu san bay ??utiên - tàu Varyag - ?i vào ho?t ??ng trong n?m nay sau khi hoàn t?t nhi?u cu?cth? nghi?m.   中国军方披露,在进行完所有测试后,他们的第一艘航母瓦良格号将在年
近期热点 换一换

越南网友:中国航母将赴南海巡逻,让人大跌眼镜


09-03-2012 11:58 AM


Quan ??i Trung Qu?c ti?t l? y ??nh ??a con tàu san bay ??utiên - tàu Varyag - ?i vào ho?t ??ng trong n?m nay sau khi hoàn t?t nhi?u cu?cth? nghi?m.


中国军方披露,在进行完所有测试后,他们的第一艘航母瓦良格号将在年内正式服役。


Báo Chosun c?a Hàn Qu?c d?n ngu?n tin n?i b? cho r?ng, ngày1/8 k? ni?m ngày thành l?p quan ??i Trung Qu?c (PLA) là kho?ng th?i gian thíchh?p ?? con tàu chính th?c ra m?t.


韩国的《朝鲜日报》援引内部消息称:中国人民解放军建军节8月1日可能是该航母正式登场的合适时机。


Phó T? l?nh H?i quan Trung Qu?c T? H?ng M?nh nói v?i báo gi?it?i k? h?p qu?c h?i ?ang di?n ra ? B?c Kinh: “Các bu?i ch?y th? di?n ra r?t êm??p, và chúng t?i có k? ho?ch ??a tàu vào ho?t ??ng trong n?m nay”. ?ay là l?n??u tiên, PLA chính th?c ?? c?p t?i th?i gian cho s? ki?n ra m?t con tàu.


海军副司令员徐洪猛出席在北京召开的全国人大代表会议时向媒体透露:“目前试航非常顺利,今年航母入役有这个计划”。这是军方首次正式提到该航母正式服役的消息。


"Các bu?i th? nghi?m Th?m D??ng J-15, máy bay chi?n ??utrang b? cho tàu san bay ho?t ??ng trên Varyag c?ng ?ang ???c ti?n hành”, ?ngT? nh?n m?nh. Các ho?t ??ng th? nghi?m c?t cánh, h? cánh cho máy bay trên tàusan bay d? ki?n di?n ra trong tháng này cùng v?i nh?ng bu?i ch?y th? thêm chotàu Varyag.


“为瓦良格号航母配备的沈飞J-15舰载机的各项测试也在正进行”,徐副司令说。舰载机的起飞降落等测试预计会在月内和航母自身的测试同步进行。

铁血网提醒您:点击查看大图

资料图:中国航母平台


Khi ?i vào ho?t ??ng, con tàu s? ?óng t?i ??o H?i Nam ?phía nam Trung Qu?c ?? giám sát bi?n Hoa ??ng và Bi?n ??ng - nh?ng khu v?c di?nra tranh ch?p l?nh th? gi?a Trung Qu?c và Nh?t B?n, gi?a Trung Qu?c và m?t s?qu?c gia ??ng Nam á.正式服役后,瓦良格号将部署在中国海南岛,监控中国东部沿海和南海。在这些区域中国和日本/中国和东南亚国家之间存在领土争端。Theo gi?i phan tích, c?ng th?ng ? nh?ng vùng bi?n này s? leo thang khi tàu sanbay ??u tiên c?a Trung Qu?c ti?n hành các nhi?m v? chính th?c t?i ?ay.


据分析人士认为:中国第一艘航母在上述区域的活动,将加重区域内的紧张气氛。


Thànhl?p l?c l??ng m?i ? Bi?n ??ng


南海组建新的武装力量


Nh?t báo ph? Wall l?i d?n l?i m?t v? t??ng Trung Qu?c thúc gi?c B?c Kinh th?cthi các tuyên b? ch? quy?n ? Bi?n ??ng b?ng cách thi?t l?p l?c l??ng phòng v? b?bi?n, t?ng c??ng ??n trú trên các ??o tranh ch?p, khuy?n khích ng? dan và cácc?ng ty d?u khí b?t ??u các ho?t ??ng th??ng m?i ? xung quanh ?ó.


《华尔街日报》都市版援引一位中国军方将领敦促北京的意见:通过组建海岸警卫队、加强争议海岛的驻防力量、鼓励渔民和油气勘探开发公司在相关海域展开商业活动等方式宣示在南海的主权。


?ng L?c Nguyên, thi?u t??ng kiêm giám ??c Vi?n Khoa h?c X?h?i quan s? Trung Qu?c còn nói r?ng, Trung Qu?c c?n thi?t l?p m?t khu hànhchính m?i bao g?m nhi?u vùng ? Bi?n ??ng, trong ?ó có các ph?n mà nhi?u n??c nh?Vi?t Nam, Philippines, Malaysia và Brunei có tuyên b? ch? quy?n.


中国军事科学院副院长罗援少将称:中国应成立一个包括南海大部区域在内的行政区。而在这其中很多区域越南、菲律宾、马来西亚和文莱等国都宣称拥有主权。T??ng L?c kh?ng ph?i là ng??i phát ng?n chính th?c c?a quan??i Trung Qu?c. ?ng phát bi?u trong cu?c h?p ?ang di?n ra c?a H?i ngh? Chính tr?Hi?p th??ng Nhan dan Trung Qu?c (CPPCC) mà ?ng là m?t thành viên.


罗援少将并不是中国军方正式发言人。他是作为中国人民政治协商会议(政协)中的一名委员在会议中做出了上述发言。


Theo Nh?t báo ph? Wall, tuy kh?ng chính th?c nh?ng quan ?i?mc?ng r?n c?a ?ng L?c ???c cho là có s? ?ng h? c?a nhi?u v? t??ng khác c?a TrungQu?c và ?? xu?t hi?n trên trang web c?a Nh?t báo quan ??i Trung Qu?c h?m th?t?.


据《华尔街日报》都市版的报道,虽然没有正式肯定,但罗少将的强硬观点得到其他很多军方将领的支持,并在周三登载在了《解放军报》网站上。


Theo gi?i phan tích, s? c?ng r?n c?a quan ??i và c?ng chúng- ??c bi?t là trên m?ng - ?? gay khó kh?n h?n cho chính ph? Trung Qu?c trong v?n?? gi?i quy?t tranh ch?p l?nh th? - ?i?u mà r?t nhi?u quan ch?c M? gi? ?ay coilà m?t trong nh?ng ?i?m nóng quan s? v?i kh? n?ng ??t ra thách th?c l?n nh?t ?chau á - Thái Bình D??ng.


分析人士认为,军方和民众的强硬—尤其是在网络上—使得中国政府在解决领土争端时更加困难。而这些领土争端如今被很多美国高层领导视为在东亚—太平洋区域最容易造成最大威胁的军事热点。


B?c Kinh ?? nhi?u l?n kh?ng ??nh r?ng, M? kh?ng nên can thi?pvào chuy?n tranh ch?p. Trong khi ?ó Washington tuyên b? kh?ng ??ng v? bên nàotrong cu?c tranh ch?p nh?ng có m?t l?i ích trong vi?c b?o v? t? do hàng h?i vàth??ng m?i ? Bi?n ??ng.


中国多次强调美方不应干涉这些争端。对此美方宣布不支持任何一方,但美国认为在保护东亚航行自由和贸易自由上有着自己的特殊利益。


铁血网提醒您:点击查看大图

Trung Qu?c hi?n kh?ng có l?c l??ng phòng v? b? bi?n, và các v?n ?? hàng h?i thu?cph?m vi ho?t ??ng c?a ít nh?t 6 b?. Tuy nhiên, h? ?ang nhanh chóng m? r?ng l?cl??ng giám sát hàng h?i trong hai n?m. L?c l??ng này tr?c thu?c C?c Qu?n ly ??id??ng qu?c gia Trung Qu?c (SOA).


中国现在没有海岸防卫力量(指类似美国的海岸防卫队),航海所涉及的问题关系到中国最少6个职能部门的职责。但是,中国在过去两年迅速增强海监力量,海监隶属于中国国家海洋局(SOA)。


SOA thu?c B? ??t ?ai và Tài nguyên Trung Qu?c v?i r?t nhi?uch?c n?ng khác. Theo Nh?t báo Trung Qu?c, trong tu?n này, m?t c?u quan ch?c c?pcao n??c này ?? kêu g?i thi?t l?p B? chuyên trách v? các v?n ?? ??i d??ng.


国家海洋局又隶属于中国国土资源部,还承担着很多其他职责。据《中国日报》的消息,本周有一位前任高层人士呼吁成立一个专门处理有关海洋问题的部门。


“Hi?n t?i, SOA kh?ng ?? c?ng r?n khi ti?n hành các ho?t ??ngth?c thi lu?t pháp”, Tr?nMinh Di - nguyên bí th? t?nh ?y Phúc Ki?n nói. “Chúng ta nên t?ng c??ng chi?n l??c c?a mình v?i ??i d??ngnh? ?? làm trong ngành c?ng nghi?p v? tr?”.


“如今国家海洋局在执法过程中不够强硬”,原福建省委书记陈明义说,“我们应该像重视航空工业一样,加强我们的海洋战略”。


铁血网提醒您:点击查看大图


本文内容于 2012/3/19 8:43:45 被地铁人生编辑

50
回复主贴
聚焦 国际 历史 社会 军事 精选

热门评论

还打到北京,过路费交的起吗?丫在叫把你们胡志明市踏平。擦!蛋疼!

各位铁血的哥们,每次看到有这么多兄弟义愤填膺指责朝廷无能的时候,我都会想起一句话:为什么我的眼里常含泪水? 因为我对这土地爱得深沉……我也想说:为什么我们义愤填膺,因为我们对这个国家爱的深沉。如果没有美国在背后给我们周边那些蛮夷撑腰,我相信我们收拾任何一个都不是问题。世界上没有几个国家希望中国强大的,尤其是西方国家,俄罗斯也是,俄罗斯占领我们的领土,分裂了外蒙,自己现在经济不强,人口下降,非常担心中国强大。如果说美国是世界上最不希望中国强大的国家,俄罗斯就是第二。我记得好像俄罗斯以前给我们飞机的时候都是要求我们布置在长江以南,这样加油都到不了俄罗斯。不知道收不收真的,但是,如果我们南边压力大,势必会减轻位于我国北方俄罗斯的压力,而且,南海紧张,俄罗斯可以乘机买武器,何乐不为?蒋百里将军说过:中国不怕决战,决战中国一定不会输,中国就怕蚕食。那些蛮子也知道,只要不触及中国主动开战,不进攻中国本土,中国现在忌惮美国,又要有稳定的经济,就不会轻易开战。乱叫几声,该怎么侵占怎么侵占,不能能讨好美国有援助,自己有不会亏着了。就像一个无赖,总让你恶心一下,但是又不会到让你杀了他的程度。不过话说回来,越南如果能打进广州,老子就他妈的跟他们姓越!!!!

让越南开着他们传说中的比99还先进的59从越南来,只要进入中国境内,一路上高速,我觉得开到安徽就交不起高速费了,敢得瑟,还你妈上北京,北京是你说来就来的妈,你麻痹,北京动物园不缺猴子,倒是饭店缺猴脑,但是你们的脑子还没有我们的豆腐营养价值高,赶紧的让你米国爸爸给你们来点零花钱买点好吃的在家打飞机吧。

看样子成立海岸警备部队势在必行,因为海监部门的船只没有强大的火力配置,而成立海岸警备部队,可拥有舰艇和一些攻坚装备。

当年叫嚣解放南宁。。。。。要不是老毛子罩着,河内就夷为平地了。


这次是北京。。。。。。不知道啥样子后果。。。

 以下是引用黑丝带诱惑 在第3楼的发言:
越南那群穷B,还说打到北京,丫们出得起过路过桥费么!


119条评论
点击加载更多

发表评论

更多精彩内容

热门话题

更多

经典聚焦

更多
发帖 向上 向下