hum兵法

用hum者,胸怀大志,腹有良谋,包藏宇宙之机,吞吐天地之志者也!


兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。

用兵之法,开矿为上,阻敌次之;树塔为上,放矿次之;周旋为上,迎敌次

之;大局为上,操作次之。


凡坐树者,坦克以推之,凡站树者,故以狮鹫袭之,

凡熊鹿者,码塔以防之,

凡码树者,空投坦克以歼杀其营也,

知己知彼,方可百战不殆。


故为兵之事,在于顺详敌之意,并敌一向,千里开矿,此谓巧能成事者也。

开矿者,必续全国之力,为数十农民,建之,方可成事,

欲开矿者,塔必先起,凡塔先起者,矿必起,

若不起塔者,可率众破敌之营,双线开之,矿也可起之,但事毙,物以商店购塔爆之,方为妙哉!


凡战术者,胜久则钝,兵挫锐,攻城则力屈,久暴兵则国用不足。

天下战术,无坚不摧,无快不破,无量不破,惟塔不破,

凡树塔者,

三两农民敲于营中,六七塔者,为小成,可为操作破之。

海量农民修建险要位置,十余塔者,为中庸之,可为精妙战术所破。

多商店爆之,转瞬间,箭塔林立,犹如万里长城,延绵不倒,又犹如黄河泛滥,铺天盖地之势者方惟大成,乃世间万物所不破。


坦克者,出则海量,故可三两发之,但皆为牵制之用不可灭其敌,实不为妙。

若灭敌者,方据于塔后,憋之,然数十辆向敌营a之 方有奇效。

古语有云:

伤其十指,不如断其一指,以为后者可取之。


为将者,智 信 仁 勇 严 均为其次 但塔必起之,

出其不意,攻其不备,

方乃兵家,长胜之道。

是故百战百胜,非善之善也;不战而屈人之兵,善之善者也。

为帅者,操作胜固然重要,但虽为百战百胜,确非善之善也,

然箭塔林立,方有数十为妙,则有不战而屈人之兵之效,善之善者也。


故有

非十塔,不开矿,

非三本,不出兵,

军中可无将,然不可无塔,

无坦克攻其矿点 ,不可交战,

战则牵制,不求有功,但求塔起,

非全胜,不交兵,

固君子有不战,

战必胜。


猜你感兴趣

更多 >>

评论

评 论

更多精彩内容